ระเบียงชั้นสอง

- ระเบียงชั้นสอง -

พื้นที่ระเบียงชั้นสองเป็นส่วนเชื่อมระหว่างห้องนอนและห้องโถงบันไดหลังบ้าน สามารถมองเห็นหน้าบันและลายปูนปั้นแบบจีนซึ่งเป็นของบ้านคุณตาดิเรก คณานุรักษ์ น้องชายของคุณวลัย วัฒนายากร

ลายปูนปั้นผนังด้านหน้าจั่ว

ลักษณะหน้าบัน

ลักษณะหน้าบันของบ้านขุนพิทักษ์รายา คือ หน้าบันแบบทรงจั่ว และภายในบ้านยังสามารถเห็นหน้าบันของบ้านข้างเคียง มีลักษณะเป็นทรงโค้งมน หากตีความตามหลักฮวงจุ้ย หน้าบันลักษณะนี้มีความหมาย คือ ทอง โดยนักฮวงจุ้ยตามศิลปะเฉาซ่านได้จัดกลุ่มหน้าบันออกเป็น 5 ประเภท และตั้งชื่อโดยอิงกับความเชื่อธาตุทั้งห้าของจีน อันประกอบด้วย ทอง ไม้ ดิน น้ำ และไฟ (ศาลเจ้าจีนในกรุงเทพฯ,อภิรัชญ์ หน้า83) ในกรณีของอาคารในเฉาซ่าน เมื่อมีการสร้างอาคาร ช่างจะเลือกสร้างหน้าบันแบบใดต้องขึ้นอยู่กับฮวงจุ้ยของพื้นที่นั้น ซึ่งจะมีอาจารย์ด้านฮวงจุ้ยมาช่วยพิจารณาว่าบริเวณดังกล่าวมีธาตุใดมากเกินไปก็ จะเลือกหน้าบันสัมพันธ์กับธาตุที่มีฤทธิ์ชนะธาตุนั้นได้ เช่น หากพิจารณาเห็นว่าพื้นที่นั้นมีธาตุไฟมากเกินไป ก็จะเลือกสร้างอาคารที่มีหน้าบันธาตุน้ำ (ศาลเจ้าจีนในกรุงเทพฯ,อภิรัชญ์ หน้า87)

ลักษณะหน้าบันทรงจั่ว

ลักษณะหน้าบันทรงโค้งมน

ศาลเจ้าจีนในกรุงเทพฯ, อภิรัชญ์