หน้าแรก

ประวัติความเป็นมา

ขุนพิทักษ์รายา (ตันบั่นซิ่ว) ท่านเป็นบุตรชาย
ของ พระจีนคณานุรักษ์ (จูล่าย ตันธนวัฒน์)
และนางเบ้งซ่วน แซ่จุ่ง เกิดเมื่อวันจันทร์
เดือน 10 ปีมะแม (พ.ศ.2413) ซึ่งท่านประกอบ
กิจการเหมืองแร่และได้รับตำแหน่งหน้าที่เป็น
ผู้จัดการศาลเจ้าเล่งจูเกียงคนที่ 4

ที่ดินบริเวณบ้านขุนพิทักษ์รายานี้ ท่านได้แบ่ง
ให้กับลูกหลาน สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน
โดยที่ดินแบ่งออกเป็นสองแปลง

อ่านต่อ

- กระบวนการฟื้นฟูบูรณะ -

- ข่าวกิจกรรม -